Jak prawidłowo ustalić termin rozpoczęcia i zakończenia stażu

Jak prawidłowo ustalić termin rozpoczęcia i zakończenia stażu

Nauczyciel kontraktowy (mianowany) złożył wniosek wraz z projektem planu rozwoju zawodowego 12 września. Czy w piśmie skierowanym do nauczyciela oraz opiekuna stażu (dla kontraktowego) należy wpisać datę rozpoczęcia stażu 12 września czy 2 września ( dzień rozpoczęciu zajęć). Data zakończenia stażu ( 2 lata i 9 miesięcy) odpowiednio ( jeżeli nie zostanie przedłużony z jakiegoś powodu) to 31 maja , czy 11 czerwca?

Nauczyciel kontraktowy (mianowany) złożył wniosek wraz z projektem planu rozwoju zawodowego 12 września. Czy w piśmie skierowanym do nauczyciela oraz opiekuna stażu (dla kontraktowego) należy wpisać datę rozpoczęcia stażu 12 września czy 2 września (dzień rozpoczęciu zajęć). Data zakończenia stażu (2 lata i 9 miesięcy) odpowiednio (jeżeli nie zostanie przedłużony z jakiegoś powodu) to 31 maja, czy 11 czerwca?

Kiedy staż się rozpoczyna …

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku (art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela).

Prawidłowe ustalenie terminu rozpoczęcia stażu, determinuje także prawidłowe ustalenie terminu jego zakończenia. I tutaj są dwie interpretacje. Zgodnie z jedną z nich, staż zawsze rozpoczyna się 1 września, niezależnie od tego kiedy nauczyciel złożył wniosek bądź też kiedy został zatrudniony nauczyciel stażysta. Druga zaś przyjmuje, że staż rozpoczyna się albo w dniu nawiązania stosunku pracy z nauczycielem stażystą, pod warunkiem zatrudnienia go nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć,  albo w dniu złożenia wniosku przez pozostałych nauczycieli. Ja przychylam się do tej drugiej interpretacji. Ta interpretacja jest też o tyle bezpieczna dla nauczyciela, że nie będzie można postawić zarzutu niezrealizowania w pełni stażu, a takie ryzyko niesie za sobą uznanie, że staż zawsze rozpoczyna się 1 września.  W konsekwencji, w sytuacji, o której mowa w pytaniu staż rozpoczął się z dniem złożenia wniosku tj. 12 września 2019 r.

… a kiedy kończy

Staż na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy (art. 9c ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela). Przy czym, okres ten liczmy w sposób potoczny tj. upływ 9 miesiąca po dwóch latach realizacji stażu przypada w ostatnim dniu 9 miesiąca a nie w dniu, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Przyjmuje się zatem, że staż rozpoczęty 1 września kończy swój bieg 31 maja, a zatem staż rozpoczęty 12 września zakończy się 11 czerwca.

Polecamy: Certyfikowane szkolenie e-learningowe Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela i dyrektora

 

Podstawa prawna

  • ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 9c ust. 1 pkt 1, at. 9d ust. 1.

 

Anna Trochimiuk
Prawnik, Ekspert prawa oświatowego

About Author