SŁOWNICZEK TERMINÓW PRZYDATNYCH W PROCESIE ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI

SŁOWNICZEK TERMINÓW PRZYDATNYCH W PROCESIE ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI

Zakup nieruchomości dla Wielu z nas Emigrantów jest krokiem milowym w naszym życiu na „Wyspach” dlatego też zamieszczamy krótki słowniczek wyrazów /określeń, które pojawią się w procesie zakupu nieruchomości. Mam nadzieje, że ten krótki zestaw będzie pomocny i obiecuje, iż będziemy starać się poszerzać zakres słownika i tworzyć nowe.

 banner Profittree kent

Agreement In Principle – promesa bankowa, wstępna akceptacja przyznania kredytu hipotecznego przez kredytodawcę. Określa kwotę kredytu oraz warunki na jakich będziesz mógł go otrzymać.
APR – rzeczywista roczna stopa oprocentowanie kredytu. APR pozwala klientowi na łatwiejsze porównanie ofert banków, ponieważ oprócz oprocentowania uwzględnia także pozostałe koszty kredytu.
Arrangement Fee – prowizja/opłata bankowa pobierana przez kredytodawcę w celu pokrycia kosztów związanych z przyznawaniem kredytu.
Bank of England Base Rate – stopa oprocentowania wyznaczana przez Bank of England (odpowiednik polskiego NBP). Stopa procentowa może być zwiększana bądź zmniejszana, a ewentualne jej zmiany są oficjalnie ogłaszane przez Monetray Policy Committee przy Bank of England (odpowiednik Rady Polityki Pieniężnej NBP).
Building Insurance – ubezpieczenie nieruchomości na wypadek konieczności odbudowy budynku w następstwie zniszczeń strukturalnych, będących wynikiem na przykład: zalania, pożaru czy wiatru. Ubezpieczenie nieruchomości obciążonej hipoteką, jest niezbędnym elementem, wymaganym przez każdego kredytodawcę.
Building Survey – inspekcja nieruchomości, wykonywana przez autoryzowanych inspektorów budowlanych. Powstały w jej wyniku raport, zawiera wykaz istniejących wad technicznych nieruchomości, oraz wskazuje jej cenę rynkową.
Capped Rate Mortgage – typ kredytu mieszkaniowego, gwarantujący, że w ustalonym terminie jego oprocentowanie nie wzrośnie poza określony w umowie poziom.
Cashback – niektóre oferty kredytów oferują tzw cashback, tj. zwrot określonej w umowie kwoty pieniędzy.
Closing Date – ustalona data zakończenia przyjmowania ofert dotyczących zakupu nieruchomości.
Completion – dzień, w którym zakupiona przez Ciebie nieruchomość staje się wg prawa Twoją własnością.
Conclusion of Missives – wymiana kontraktów, szkocki odpowiednik polskiej umowy kupna-sprzedaży. Umowa zawierana pomiędzy prawnikami strony sprzedającej i kupującej. Należy pamiętać, że prawnicy obu stron działają na zasadach pełnomocnictwa, a zawarta przez nich umowa jest wiążącą.
Contents Insurance – ubezpieczenie zawartości nieruchomości na wypadek zniszczeń lub kradzieży.
Conveyancer – prawnik, osoba zajmująca się prawnymi aspektami dotyczącymi zakupu/sprzedaży nieruchomości.
Conveyancing – wszystkie czynności formalno-prawne związane z kupnem/sprzedażą nieruchomości.
Daily interest – metoda kalkulacji oprocentowania kwoty kredytu w systemie jednodniowym. Oznacza, że kwota zobowiązania, jak również wysokość należnych odsetek mogą się zmieniać w skali każdego dnia.
Deposit – wkład mieszkaniowy; pieniądze wpłacane przez kupującego przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Kwota ta stanowi część ceny zakupu nieruchomości.
DG – podwójnie szklone okna.
Disbursements – wszelkie koszty związane z obsługą prawną procesu zakupu nieruchomości.
Discharge Fee – opłata za cedowanie praw kredytodawcy ciążących nad nieruchomością, uiszczana w momencie spłacenia kredytu.
Early Repayment Charge – niektóre oferty kredytowe zawierają opłatę związaną z przedterminową spłatą kredytu.
Equity – różnica pomiędzy kwotą zobowiązania a aktualną wartością nieruchomości.
Financial Conduct Authority (FCA) – niezależna instytucja regulująca rynek usług finansowych w Wielkiej Brytanii. Celem działania FCA jest kontrola instytucji finansowych, oraz określanie i egzekwowanie sposobu informowania klienta.
Fixed Price – określenie oznaczające stałą, żądaną cenę nieruchomości.
Fixed Rate – typ kredytu gwarantujący stałą, niezmienną w ustalonym przedziale czasu ratę kredytu, np.: na rok, dwa lata etc.
Freehold – forma tytułu własności, oznaczająca wieczyste prawo właściciela do nieruchomości, jak i do gruntu, na którym nieruchomość się znajduje.
GCH – centralne ogrzewanie gazowe.
Guarantor – poręczyciel, żyrant. Osoba poręczająca swoim majątkiem spłatę kwoty kredytu.
Household Insurance – ubezpieczenie nieruchomości wraz z jej zawartością.
Interest – Only Mortgage – typ kredytu mieszkaniowego polegającego na spłacaniu należnych odsetek kredytu, a następnie jednorazowej spłacie pełnej kwoty kredytu (pożyczonej kwoty), w terminie określonym w umowie.
Key Facts Illustration – istotne informacje dotyczące proponowanej oferty kredytowej. Wszyscy kredytodawcy zobowiązani są do przedstawiania oferty w jednolitym formacie, co ma uprościć klientowi porównywanie ofert.
Land Registry Fee – opłata za dokonanie zmian w Land Register (odpowiednik Ksiąg Wieczystych).
Lender – kredytodawca. Bank lub inna instytucja finansowa, gdzie możesz uzyskać (na ustalonych warunkach) wymaganą kwotę do sfinansowania zakupu nieruchomości.
Loan To Value (LTV) – jest to proporcja wartości (bądź ceny nieruchomości) względem kwoty kredytu, tj. kredyt w wysokości £90,000 względem wartości/ceny nieruchomości oszacowanej na £100,000 oznacza, że LTV wynosi  90%.
Local Authority search – jest jednym z zadań reprezentującego Cię prawnika. Polega na zebraniu oraz analizie informacji, które z punktu widzenia władz lokalnych, mogą mieć wpływ na wartość nieruchomość, jak np. zmiany w systemie dróg, plany zagospodarowania przestrzennego itp.
Mortgage – kredyt hipoteczny. Pożyczka zapewniająca brakującą kwotę niezbędną do sfinansowania zakupu nieruchomości.
Mortgage deed – dokument prawny ustalający obciążenie hipoteczne na nieruchomości.
Mortgage term – okres czasu, w którym zobowiązujesz się spłacić kwotę kredytu.
Negative equity – tzw. wartość ujemna, występująca, gdy kwota kredytu jest większa niż wartość nieruchomości. Może to stanowić szczególny problem w przypadku decyzji sprzedaży nieruchomości.
Offers Over – “Kto da więcej” – forma sprzedaży nieruchomości pozwalająca sprzedającemu na wybranie najlepszej oferty zakupu, z pośród ofert, które wpłynęły przed określonym czasem (zob. closing date)
Repayment mortgage – comiesięczna spłata kredytu, pokrywająca kwotę kredytu oraz należne odsetki.
Remortgaging – zmiana istniejącego kredytu hipotecznego na nowy, w celu uzyskania korzystniejszego oprocentowania.
Repo rate – stopa referencyjna, podstawowa stopa procentowa ustalana przez Bank of England (zob. Bank of England Base Rate)
Retention – “zamrożenie” części kwoty kredytu do momentu satysfakcjonującego zakończenia napraw nieruchomości.
Stamp duty – podatek, który musisz zapłacić w przypadku gdy kupujesz nieruchomość, której cena zakupu przekracza kwotę £125,000. Szczegóły dotyczące tego podatku znajdą Państwo w jednym z ostatnich artykułów w zakładce „Poradniki”
Standard Variable Rate – standardowa stopa procentowa kredytodawcy na której bazuje większości oferowanych przez niego kredytów.
Tracker rate – kredyt o zmiennej stopie oprocentowania, zależnej od oprocentowania w innej instytucji finansowej, np. Bank of England, przez ustanowiony w umowie okres.
Under Offer – poza ofertą. Oznacza, że sprzedający zaakceptował ofertę kupującego, ale umowa kupna-sprzedaży nie została jeszcze zawarta.
Valuation report – protokół z inspekcji nieruchomości, zawierający jej wycenę, wykaz wad oraz zmiany w konstrukcji.

Napisz komentarz

<

Kategorie: Porady finansowe

About Author