Wskaźniki – podstawowe elementy analizy finansowej

Wskaźniki są podstawowym instrumentem każdej analizy finansowej. Co istotne, mogą one przyjmować formę bezwzględną lub względną. W pierwszym przypadku jest ona wyrażona przeważnie w wartościach pieniężnych, z kolei w drugim jest ona oparta na ilorazie wskaźników bezwzględnych, ich różnic bądź sum. Wskaźniki można także podzielić na statyczne i dynamiczne.

Wartości wskaźników w analizie finansowej

Warto podkreślić, że wartości wskaźników przeważnie same w sobie nie niosą informacji o stanie danej firmy. By dany wskaźnik dostarczył istotnych informacji, musi mieć punkt odniesienia. To właśnie na jego podstawie można określić, czy w danym przedsiębiorstwie kształtuje się on na odpowiednim poziomie. Co może być takim odniesieniem? Przykładowo:

  • wartość danego wskaźnika w poprzednich okresach – tego typu porównania pozwalają na określenie tendencji w danej firmie w zakresie zdarzeń opisanych konkretnym wskaźnikiem,
  • wartość danego wskaźnika w innych przedsiębiorstwach z wybranej branży,
  • zaplanowana wartość wskaźnika na dany okres.

Najczęściej, a zarazem najchętniej stosowane są wskaźniki syntetyczne. Pozwalają one na pokazanie szerokich zjawisk, które obejmują wiele zależności. Trzeba jednak powiedzieć, że taka analiza daje poglądowe wyniki. Aby mieć szerszy obraz, należy przeanalizować wiele składników cząstkowych, które wspólnie opisują dane zjawisko. Wskaźniki cząstkowe mają mniejszą pojemność, ale większą szczegółowość.

Podstawowym źródłem informacji, które wykorzystuje się w analizie finansowej, jest sprawozdanie finansowe. Pod uwagę bierze się bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych czyli cash flow.

Analiza finansowa w dużej firmie

Na analizę finansową decydują się przeważnie duże firmy, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeprowadzić ją również w niewielkich przedsiębiorstwach czy wśród freelancerów. W ogromnych korporacjach mamy do czynienia z setkami pracowników, rozmaitym sprzętem, maszynami, wielkimi transferami i oczywiście licznymi zobowiązaniami. To właśnie tutaj liczy się doskonałe planowanie. Duża firma powinna przede wszystkim obserwować wskaźnik zadłużenia. Zadaniem takiej analizy jest sprawdzenie, w jakim stopniu aktywa są finansowane obcym kapitałem. Oczywiście, im większy udział kapitału własnego, tym większa niezależność danego przedsiębiorstwa. Jeśli udział kapitału własnego w aktywach jest niski, mamy mniejsze zabezpieczenie spłaty zobowiązań. Profesjonalna analiza finansowa pozwoli nam to ocenić.

Trzeba jednocześnie wspomnieć, że firma nie musi za wszelką cenę dążyć do sytuacji, gdzie aktywa ogółem będą finansowane jedynie kapitałem własnym. To właśnie pieniądze spoza kapitału własnego – o ile są dobrze wykorzystywane – mogą znacząco przyspieszyć rozwój przedsiębiorstwa, a także zwiększyć samą jego rentowność. Przykładowo, przedsiębiorca może zaciągnąć kredyt na zakup nowego sprzętu, który zwiększy wydajność produkcji. Finalnie będzie on zarabiać więcej ze sprzedaży.

Artykuł powstał we współpracy z https://eanaliza.pl/analiza-finansowa

About Author