Zasiłek na dziecko w PL a życie w UK: Rodzina 500 plus

Zasiłek na dziecko w PL a życie w UK: Rodzina 500 plus

„Rodzina 500+” ma być realną pomocą dla 3,8 mln polskich rodzin – także tych mieszkających poza granicami RP. Jak to działa w przypadku Polaków mieszkających nad Wisłą? Prosto: wystarczy spełnić kilka formalności, aby na każde drugie i kolejne dziecko (a w przypadku rodzin o niskich dochodach także na pierwsze) „państwo” co miesiąc wypłaciło 500 zł. A co w przypadku rodzin przebywających poza granicami Polski lub takich, w których tylko jeden rodzic mieszka na obczyźnie? W takich przypadkach także możliwe jest otrzymanie pomocy, ale pod pewnymi warunkami. Jakimi?

 

Zacznijmy od początku. Aby program mógł ruszyć, do jego realizacji zatrudniono ok. 7 tys. pracowników na terenie całej Polski. Organami odpowiedzialnymi za realizację zadań dotyczących wypłaty świadczeń w przypadku „Rodzina 500 plus” są wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, marszałkowie województw.

Co istotne, świadczenie nie przyznawane jest „ raz na zawsze”. Prawo do otrzymania 500 zł na drugie i kolejne (a w przypadku rodzin o niskich dochodach – także na pierwsze) otrzymuje się na rok. Po upływie tego okresu sytuacja rodziny ma być ponownie dokładnie sprawdzana, dlatego wszelkie zmiany w statusie materialnym trzeba na bieżąco przekładać odpowiednim instytucjom.

Jak czytamy w ustawie:

 • Prawo do świadczenia przysługuje na dziecko rozumiane jako: twoje własne dziecko, dziecko małżonka, dziecko adoptowane oraz dziecko znajdujące się pod opieką prawną.
 • Natomiast prawo do 500+ nie przysługuje w następujących przypadkach: dziecko jest w związku małżeńskim, dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą, dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko, na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek, gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej).
 • Kto może starać się o pieniądze? Warto odnotować, że nie tylko rodzice lub jeden rodzic, ale także opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.

Uwaga: świadczenie przysługuje każdej rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Projekt mówi, że mama i tata dziecka nie muszą mieszkać razem lub mogą być rozwiedzeni.

500 plus a rodziny mieszkające za granicą

Przejdźmy do sedna. Świadczenie „Rodzina 500+”  mogą otrzymać także te rodziny, które mieszkają poza granicami Polski. Z tym, że nie przysługiwać będzie jedynie takim rodzinom, które poza granicami RP nie otrzymują świadczenia o podobnym charakterze. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy przepisy dotyczące koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego albo dwustronne umowy jasno mówią inaczej.

Pamiętaj: Państwa informują się nawzajem o tym, kto i gdzie pobiera konkretne świadczenia społeczne. Informują też o wysokości tych świadczeń. Innymi słowy: jeśli rodzina przebywająca w innym państwie Unii Europejskiej, EOG lub Szwajcarii złoży w tym państwie wniosek o świadczenie/świadczenia rodzinne to miejscowy organ przekazuje stosowne informacje do Polski!

Ważne! Każdy, kto będzie z takich świadczeń korzystał w sposób niewłaściwy – zostanie (prędzej lub późnień) zobowiązany do zwrotu wszystkich pobranych kwot (wraz z odsetkami ustawowymi!). Do nienależnie wypłaconych kwot zasiłku stosuje się też przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje:

„W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenia o charakterze rodzinnym w państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii, instytucja właściwa w tym państwie zwraca się z zapytaniem dotyczącym m.in. pobierania polskich świadczeń do instytucji w Polsce. Taka sama procedura jest podejmowana przez polskie instytucje właściwe w sytuacji, gdy w Polsce został złożony wniosek, a członek rodziny przebywa lub pracuje w innym państwie UE. Informacje dotyczące pobierania świadczeń o charakterze rodzinnym w innym państwie wymieniane są pomiędzy instytucjami za pomocą standardowych dokumentów unijnych.

 Koordynacja świadczenia wychowawczego będzie odbywać się na tych samych zasadach jak innych świadczeń rodzinnych w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r.”

Ile czasu może zająć otrzymanie decyzji o tym, że zostanie przyznane ci świadczenie wychowawcze na dziecko?

 „W okresie przejściowym Marszałek Województwa ma trzy miesiące na wydanie decyzji od momentu złożenia i wpływu wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami  z organu właściwego do ROPS. Jednak w sytuacji skomplikowanej, w której istnieje potrzeba zebrania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, w tym z instytucji zagranicznej, termin załatwienia sprawy może zostać przedłużony, ze względu na potrzebę uzyskanie odpowiedzi z instytucji zagranicznej. Przepisy unijne nie zawierają precyzyjnych terminów, w czasie których powinna zostać udzielona odpowiedź na zapytanie instytucji innego państwa UE – przyjmuje się, że okres ten nie powinien przekroczyć trzech miesięcy od daty otrzymania zapytania” – informuje ministerstwo.

Jaka jest kolejność wypłacania świadczeń?

 • w pierwszej kolejności świadczenia przyznawane są z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek,
 • w drugiej kolejności z tytułu otrzymywania emerytury lub renty,
 • w ostatniej na podstawie miejsca zamieszkania.

Państwo mające pierwszeństwo wypłaca pełną kwotę świadczeń rodzinnych z chwilą spełnienia kryteriów przewidzianych w jego ustawodawstwie, natomiast drugie państwo wypłaca tzw. dodatek dyferencyjny.

babcia-dzien-babci-babcia-z-dzieckiem-zasilek-na-babcie-child-benefitCase Study: mieszkamy razem z dwójką dzieci w Anglii, tutaj obydwoje pracujemy. Jedno z dzieci pozostaje pod opieką babci w Polsce. Czy i na ile dzieci otrzymamy świadczenie 500+?

Zgodnie przepisami unijnymi świadczenia rodzinne w pierwszej kolejności wypłacane są w państwie, w którym prowadzona jest działalność zawodowa, w następnej kolejności brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci. W opisanym przypadku państwem pierwszeństwa do wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych na wszystkie dzieci – w tym również świadczenia wychowawczego –  jest Wielka Brytania. Polska, jako państwo drugie w kolejności, może wypłacić jedynie dodatek dyferencyjny.

Case Study: Były mąż i ojciec mojego pierwszego dziecka mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Ja mieszkam w Polsce z obecnym mężem, naszym wspólnym dzieckiem i dzieckiem z pierwszego małżeństwa. Nie pracuję. Czy dostaniemy świadczenia 500+ na obydwoje dzieci?

Z uwagi na fakt, że ojciec pierwszego dziecka przebywa i pracuje na terytorium Wielkiej Brytanii w odniesieniu do świadczeń rodzinnych (takim jest również świadczenie wychowawcze) na to dziecko będą miały zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a wniosek powinien być rozpatrzony przez Marszałka Województwa (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej). Tym samym, złożony przez Panią wniosek o świadczenie wychowawcze na to dziecko będzie przesłany do rozpatrzenia przez Państwo właściwe w pierwszej kolejności (z tytułu zatrudnienia ojca dziecka) – Wielką Brytanię. Tamtejsza instytucja powinna wydać decyzję w odniesieniu do wszystkich świadczeń rodzinnych, należnych w Anglii. W przypadku, kiedy świadczenia brytyjskie będą niższe, niż świadczenia należne w Polsce, strona polska powinna wydać decyzję w sprawie dodatku dyferencyjnego. Świadczenie wychowawcze w postaci dodatku dyferencyjnego na pierwsze dziecko będzie mogło zostać wypłacone wyłącznie po spełnieniu warunku kryterium dochodowego określonego przepisami polskimi. W odniesieniu do drugiego dziecka decyzja w sprawie świadczenia wychowawczego zostanie wydana wyłącznie w oparciu o przepisy krajowe przez gminę.

 • Wypłaty przysługują na:

– każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny,

– pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł,

– pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 1200 zł, a którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne

 • Kto nie dostanie + 500?: rodziny z 1 dzieckiem jeśli dochód na jednego członka rodziny wynosi ponad 800 zł /uwaga: jeśli twoje dziecko jest niepełnosprawne to kryterium dochodowe na jednego członka rodziny wynosi 1200 zł.

Uwaga: jeśli w trakcie pobierania świadczenia nastąpi zmiana wysokości dochodu, która może wpłynąć na prawo do niego, należy najpóźniej w ciągu 14 dni powiadomić o tym fakcie organ wypłacający.

 • A co dokładnie uznawane jest za dochód?

– przychody podlegające opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszone o koszty uzyskania przychodu, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (gdy podlegają pomniejszeniu),

– zadeklarowane przez podatnika w ubiegłym roku podatkowym faktyczne przychody z tytułu umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itp., zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

– dochody opodatkowane podatkiem tonażowym z tytułu części dochodów osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych używających statków handlowych,

– dochody z gospodarstw rolnych opodatkowane podatkiem rolnym,

– dochody uzyskiwane w innych krajach pomniejszone o zapłacone za granicą Polski podatki dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

– dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie).

 • Na co można wydać 500 zł na dziecko? Cel jest dowolny. Przynajmniej teoretycznie. Warto jednak nadmienić, że w ustawie istnieje zapis dotyczący mechanizmów zapobiegania marnotrawieniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. W sytuacji, gdy pojawiają się sygnały o tym, że pieniądze z 500+ wydawane są w sposób niewłaściwy – w rodzinie będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ocenić sytuację.

W przypadku wyraźnych naruszeń marnotrawienia świadczenia może nastąpić:

wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości,

wstrzymaniu wypłaty świadczenia w części,

przekazywaniu świadczenia w całości w formie rzeczowej,

przekazywaniu świadczenia w części w formie rzeczowej

Instytucje odpowiadające za koordynację świadczeń rodzinnych w UE: KLIK

Wniosek i formalności:

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ zawiera dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci będących pod opieką osoby składającej wniosek.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

– zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to każdego członka rodziny. Zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

– zaświadczenia o innych dochodach,

– oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym,

– oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego,

– zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego).

Tutaj pobierzesz za darmo wniosek o 500 zł na dziecko: KLIK

Treść Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Program Rodzina 500 plus”: KLIK

W następnym artykule napiszemy o zasiłku na dziecko w UK, czyli o Child Benefit.

 

 

 

 

Foto: Flickr (lic. CC)

Komentarze

 1. dziki
  dziki 12 kwietnia, 2017, 10:43

  Witam
  Moja zona pracuje w Polsce ja pracuje w Uk, pobieram tutaj CHB na 2 dzieci złożyliśmy wniosek w pl o zasiłek 500+ został nam przyznany. Po roku strona Angielska wstrzymała mi CHB i zaradzała zwrotu 1060 f to jest 500 kwota którą dostałem za rok w Polsce. W wyjaśnieniu poinformowano ich ze pobieram zasiłek w pl na 2 dzieci a ja pobieram tylko na drugie dziecko ,czy nie powinni mi wstrzymać zasiłku tylko na drugie dziecko ?

  Odpowiedz na ten komentarz
 2. Ania
  Ania 20 kwietnia, 2017, 16:29

  A ja czekam już prawie rok. Jestem po rozwodzie. Mam 2 dzieci. Ich ojciec mieszka i pracuje w Anglii. Nie loży na dzieci. Jest ścigany za alimenty i w pl i w UK. Ostatnio dostałam decyzję odmowną z HMRC. Rops wysłał do UK ale odmówili. Rops kazał złożyć odwołanie bo wg nich to UK ma płacić. Tyle że skoro ojciec dzieci nie płaci alimentów to UK najpewniej nie wypłaci 500plus. Poruszylam niebo i ziemię. RPO, Rpd, kancelarie premiera i solvit. Czekam na decyzje apelacyjna. Mają 8 tygodni. Ja nie pracuje więc teoretycznie to uk powinno wypłacić. Ale raz już odmówili… Czy może mi ktoś powiedzieć jak to działa w takich sytuacjach??
  PS.
  Ludzie którzy by chcieli w 2 krajach pobierać te same zasiłki w tym samym czasie powinni iść prosto do paki. To nie w porządku.

  Odpowiedz na ten komentarz
 3. Agusia
  Agusia 16 marca, 2018, 11:45

  Mam pytanko chcialabym zlozyc o 500+ w Polsce ale obecnie mieszkam w Angli mam male dochody pracuje na pol etatu i mam dwojke dzieci w tym jedno niepelnosprawne i czy moge starac sie w Polsce o 500+

  Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

<

Kategorie: Dzieci, Porady finansowe

About Author